0
EDYCJA

NAJWIĘKSZA STUDENCKA KONFERENCJA EKONOMICZNA W POLSCE!

O KONGRESIE

Kongres Makroekonomiczny jest flagowym projektem Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii oraz owocem jego współpracy z Instytutem Studiów Społeczno-Ekonomicznych. Konferencja organizowana jest od 2013 roku i podczas każdej edycji odwiedzają nas światowej sławy eksperci. W tym roku po raz pierwszy przyjmie ona formę zdalną ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie. To właśnie globalna pandemia i jej wpływ na gospodarkę będzie tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu.

ORGANIZATORZY

SKN FINANSÓW I MAKROEKONOMII

INSTYTUT STUDIÓW 
EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie działające przy Katedrze Finansów Międzynarodowych, to jedno z najbardziej aktywnych kół naukowych działających w SGH. Świadczy o tym liczba punktów przyznawanych przez Samorząd Studentów w ramach semestralnej oceny projektów, w której od kilku lat znajdujemy się w ścisłej czołówce. To również największe koło zajmujące się tematyką szeroko pojętej ekonomii.

Wśród obszarów zainteresowań członków SKN FM znajdują się przede wszystkim polityka pieniężna, modelowanie i prognozowanie ekonometryczne, analizy makroekonomiczne, a także wiele innych tematów związanych z ekonomią. SKN FM to także miejsce do rozwoju osobistego oraz kształcenia postaw obywatelskich. Koło w obecnej formie istnieje już 10 lat. W tym czasie grono alumnów, obecnych członków i bliskich sympatyków osiągnęło łącznie ponad 200 osób. W tym roku liczba aktywnych członków Koła przekracza 50 osób.

ISES jest stowarzyszeniem powstałym w 2007 r. z inicjatywy członków i sympatyków SKN Finansów i Makroekonomii. Obecnie liczy 35 członków, w tym kilku pracowników naukowych oraz wielu specjalistów z sektora publicznego (gł. NBP i MF) i prywatnego (gł. sektor bankowy). Misją Instytutu jest działanie na rzecz nauki polskiej oraz wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej, a także przygotowywanie programów reform społeczno-gospodarczych. W tym celu ISES dąży m. in. do wspierania rozwoju SKN FM, realizując wspólnie kilka projektów, w tym Gabinet Cieni RPP, Prognozy Gospodarki Polskiej, SPES, Reformy dla Polski. Coroczny Kongres Makroekonomiczny ma stać się sztandarowym przykładem naszej owocnej współpracy.

TEGOROCZNA EDYCJA

GDZIE?
Platforma Zoom dla zarejestrowanych uczestników
Transmisja na Facebooku dla wszystkich
KIEDY?

17-19 LISTOPADA 2020

Dzień 1 – 17.11.2020

Wykład Inauguracyjny – Polityka monetarna, a sytuacja na światowych giełdach
dr Marek Dietl
Godzina 15:00

Dzień 2 – 18.11.2020

I Panel – Czy i jak zapłacić za tarcze? Finansowanie stymulacji gospodarczej 
w Polsce i na świecie
prof. Cezary Wójcik – moderator
Piotr Arak
Hanna Cichy
dr Mateusz Szczurek
Godzina 15:00

Dzień 3 – 19.11.2020

II Panel – Odwrót czy kontynuacja? Czy gospodarka cyfrowa pozwoli utrzymać trend postępującej globalizacji? 
Łukasz Czernicki 
dr Sławomir Dudek
Marek Lachowicz
Marta Skiba
Godzina 13:00

Wykład Inauguracyjny

Polityka monetarna, a sytuacja na światowych giełdach
dr Marek Dietl

Marek Dietl - prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance. W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego. Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN. Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

I PANEL

Czy i jak zapłacić za tarcze? Finansowanie stymulacji gospodarczej  w Polsce i na świecie
prof. Cezary Wójcik - MODERATOR

Założyciel Center for Leadership, profesor SGH, pracował naukowo jako visiting scholar na uniwersytetach: Harvarda (USA), Berkeley (USA), Melbourne (Australia), Glasgow (Szkocja) i innych. Laureat obu najważniejszych nagród przyznawanych ekonomistom w Polsce. W 2008 r. – nagrody Banku Handlowego za szczególny wkład w rozwój ekonomii i finansów. W 2009 r. – nagrody Prezesa Rady Ministrów. Jako jedyny Polak pracował w trzech bankach centralnych na świecie: Europejskim Banku Centralnym, Narodowym Banku Austrii i Narodowym Banku Polski. W przeszłości pełnił funkcje: Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Dyrektora Biura ds. Integracji ze Strefą Euro NBP, członka Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, doradcy Ministra Finansów i doradcy Prezesa NBP, a także doradcy ekonomicznego banku WestLB Polska. Był także ekspertem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zaangażowanym w analizę programu pomocowego dla Grecji. Pracował dla organizacji międzynarodowych, w tym np. Vienna Institute for International Economic Studies. Ukończył programy z zakresu zarządzania i przywództwa na Uniwersytecie Harvarda (USA), IESE Business School (Hiszpania) i HEC Paris (Francja) i innych. W 2011 wyróżniony Letter of Achievement za wkład w rozwój przywództwa przez Harvard Kennedy School Government. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz dziewięciu książek wydanych w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Estonii i na Węgrzech. Jego prace były publikowane i cytowane w renomowanych dziennikach zagranicznych, w „The Guardian”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Die Zeit”, „Handelsblatt”. Regularnie publikuje w dziennikach krajowych, m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej”. W badaniu za okres 2001-2006 został sklasyfikowany na 1. miejscu najczęściej cytowanych ekonomistów polskich w czasopismach naukowych na świecie. Baza SSRN – największe na świecie elektroniczne repozytorium prac naukowych w zakresie nauk społecznych – klasyfikuje go w pierwszych 5% naukowców na świecie. W grudniu 2009 r. w rankingu ekonomistów wytypowany do pierwszej szóstki najlepszych kandydatów do nowej Rady Polityki Pieniężnej. Także w 2009 r. – przed ukończeniem 35 lat – został mianowany jednym z najmłodszych profesorów ekonomii w Polsce. Wielokrotnie wyróżniany, w tym: dwukrotny stypendysta Fulbrighta, laureat stypendium Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wielu innych.

Piotr Arak

Analityk społeczno-gospodarczy, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wcześniej pracował w firmie doradczej Deloitte, centrum analitycznym Polityka Insight, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent polityki społecznej, studiów podyplomowych z metod statystycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Montrealskim. W trakcie doktoratu z polityki publicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor wielu badań z obszaru cyfryzacji, ekonomiki zdrowia i polityki gospodarczej.

Hanna Cichy

Analityczka ds. gospodarczych w Polityce Insight. Interesuje się finansami publicznymi, rynkiem pracy i polityką społeczną. Doktorantka w Katedrze Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczka Panelu Ekonomistów Polskich. Wcześniej związana m.in. z Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju.

dr Mateusz Szczurek

Od 2016 roku jest ekonomistą regionalnym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, członkiem pięcioosobowej Europejskiej Rady Fiskalnej przy Komisji Europejskiej, oraz wykładowcą na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2013-2015 był ministrem finansów RP, współprzewodził grupie ministrów finansów Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Do 2013 był ekonomistą regionalnym ING Banku, a wcześniej głównym ekonomistą ING Banku Śląskiego. W latach 2011-2013, jako polski przedstawiciel zasiadał w Komitecie Doradczym Biznesu BIAC przy OECD. Wybrany europejskim ministrem finansów 2015 roku przez magazyn The Banker oraz ministrem finansów Europy Środkowo-Wschodniej przez Euromoney. Ma doktorat z Uniwersytetu w Sussex, studiował również na Uniwersytecie Warszawskim i Columbia University.

II PANEL

Odwrót czy kontynuacja? Czy gospodarka cyfrowa pozwoli utrzymać trend postępującej globalizacji?
Łukasz Czernicki

Główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Uniwersytecie w Poczdamie. Ukończył studia makroekonomiczne na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Podczas studiów asystent naukowy w Niemieckim Instytucie Urbanistyki. Wcześniej związany z Polskim Instytutem Ekonomicznym, gdzie od 2019 r. pełnił funkcję szefa Zespołu Strategii. W latach 2016 – 2017 stały współpracownik portalu ekonomicznego NBP obserwatorfinansowy.pl. Zajmował się też doradztwem biznesowym w obszarze transformacji cyfrowych instytucji finansowych. Autor analiz i raportów dotyczących zagadnień ekonomicznych i regulacyjnych.

dr Sławomir Dudek

Ekspert ds. finansów publicznych. Od 2019 r. Główny Ekonomista Pracodawców RP. Od 2020 r. członek władz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Ekspert Instytutu Odpowiedzialnych Finansów. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie obronił pracę doktorską. Od 2003 r. związany z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. W działalności naukowej koncentruje się na finansach publicznych, wahaniach cyklicznych w gospodarce, prognozach gospodarczych, systemie podatkowym i badaniach nastrojów gospodarstw domowych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i referatów. W latach 1996-2019 był pracownikiem Ministerstwa Finansów, gdzie m.in. kierował Wydziałem Symulacji i Prognoz Makroekonomicznych (2001-2008), a następnie zajmował stanowiska zastępcy dyrektora (2008-2012) i dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej (2012-2019). W resorcie zajmował się m.in. analizami i prognozami makroekonomicznymi oraz fiskalnymi i budżetowymi, a także analizą ekonomiczno-finansową najważniejszych reform i zmian w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. W latach 2012-2019 przewodniczył polskiej delegacji na posiedzeniach Economic Policy Committee przy OECD. Był członkiem Rady Statystyki, Rządowej Rady Ludnościowej, Rady Edukacji Statystycznej. Zasiadał w radach nadzorczych Narodowego Funduszu Zdrowia, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Aplikacji Krytycznych.

Marta Skiba

Ekonomistka w Zespole Analiz Ekonomicznych EY od 2016 r. Specjalizuje się w ilościowej ocenie ekonomicznego wpływu przedsiębiorstw, branż lub inwestycji na gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem efektów regionalnych. W latach 2015-2016 pracowała w Zespole Analiz Biznesowych jednej z wiodących firm telekomunikacyjnych w Polsce, gdzie odpowiadała m.in. za tworzenie statystycznych modeli prognostycznych oraz analizę i ocenę potencjalnych projektów inwestycyjnych.W latach 2012-2015 pracowała w PwC.Absolwentka studiów magisterskich na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH. Ukończyła kursy The Data Science Toolbox and Machine Learning oraz Bayesian Machine Learning in Social Sciences w Barcelona Graduate School of Economics. Studiowała na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.Od 2017 r. wiceprezes zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych (ISES)

Marek Lachowicz

Główny analityk Instytutu Jagiellońskiego. Koordynator, autor lub współautor kilkudziesięciu opracowań i publikacji z obszaru ekonomii i modelowania ekonomicznego, przygotowywanych na zlecenie instytucji krajowych i zagranicznych, w tym Komisji Europejskiej, Ministerstw, oraz liderów sektora prywatnego.

PARTNERZY POPRZEDNICH EDYCJI

PARTNER GŁÓWNY

PATRONI HONOROWI

PATRONAT MERYTORYCZNY

PARTNERZY MEDIALNI

KONTAKT

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi.

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorem Kongresu:
Krzysztof Zioło
e-mail: ziookrzszytof@gmail.com
tel: +48 503 956 248