I KONGRES MAKROEKONOMICZNY

I Kongres Makroekonomiczny odbył się 27 listopada 2013 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Organizatorami tego wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych (SKN FM) oraz Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych (ISES). Projekt został również objęty patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora SGH, prof. Tomasza Szapiro. Tematem przewodnim konferencji była sytuacja makroekonomiczna naszego kraju. Tłumnie zabranych uczestników w Auli I budynku C SGH w imieniu Rektora przywitała Dziekan Studium Magisterskiego, prof. Magdalena Kachniewska, tym samym otwierając konferencję.

WYKŁAD INAUGURACYJNY

POLSKI NOWY ZŁOTY WIEK. Z EUROPEJSKICH PERYFERII DO CENTRUM

Po kilku słowach wstępu rozpoczął się wykład inaugurujący pt. “Polski nowy złoty wiek. Z europejskich peryferii do centrum.” poprowadzony przez dr Marcina Piątkowskiego, starszego ekonomistę Banku Światowego. Dr Piątkowski przedstawił kilka odważnych tez rozwoju polskiej gospodarki, kreśląc przed naszym państwem teorie stałego rozwoju oraz drzemiących i ciągle niewykorzystywanych szans. Opinia ta spotkała się z licznymi wątpliwościami ze strony publiczności. Co stymulowało dyskusję i pozwoliło dojść do pewnych konsensusów. Dalsza część Kongresu Makroekonomicznego składała się z trzech paneli. W każdym z nich udział wzięło czterech doświadczonych ekonomistów (trzech z nich pełniło funkcje prelegentów, jeden moderatora) oraz jeden student/absolwent SKN FM (SGH) i równocześnie członek ISES.

PANEL I

POLITYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWA A POLITYKA MONETARNA

Uczestnicy panelu:

 • prof. Michał Brzoza-Brzezina (SGH, NBP) – moderator,
 • prof. Jan Winiecki (Rada Polityki Pieniężnej, Towarzystwo Ekonomistów Polskich),
 • dr Mariusz Zygierewicz (Związek Banków Polskich), Witold Grostal (NBP),
 • Aleś Alachnović (ISES, CASE Białoruś).

Główne spektrum dyskusji ekonomistów zgromadzonych w panelu pierwszym dotyczyło odpowiedzi na pytanie, czy polityka makroostrożnościowa jest niezbędnym uzupełnieniem polityki pieniężnej, czy też tylko chwilowo modnym narzędziem, które nie ma uwarunkowań do odgrywania istotnej roli w przyszłości. Większość prelegentów widziała głębszy sens polityki makroostrożnościowej w długoletniej perspektywie. Ponadto, ekonomiści proponowali rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do dobrego skoordynowania polityki pieniężnej i makroostrożnościowej.

PANEL II

SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI

Uczestnicy panelu:

 • dr Marek Rozkrut (SGH, Ernst & Young) – moderator,
 • dr Andrzej Rzońca (Rada Polityki Pieniężnej, SGH),
 • Ludwik Kotecki (Ministerstwo Finansów),
 • dr Ernest Pytlarczyk (BRE Bank),
 • Jan Szumieł (ISES).

W tej części konferencji prelegenci skupili swoją uwagę wokół źródeł wzrostu polskiej gospodarki w dłuższej perspektywie. Zastanawiano się nad przewagami oraz konkurencyjnością Polski, która mogłaby być wykorzystana do stymulacji wzrostu gospodarczego. Ekonomiści dyskutowali również o działaniach instytucji publicznych, które mogłyby redukować bariery wzrostu w Polsce.

PANEL III

PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE PO KRYZYSIE

Uczestnicy panelu:

 • Ignacy Morawski (PBP Bank) – moderator,
 • prof. Maria Drozdowicz-Bieć (Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, BIEC),
 • dr Maciej Krzak (CASE),
 • Adam Czerniak (Polityka Insight, SGH),
 • Marcin Wolski (ISES, University of Amsterdam).

Dyskusja w tym panelu oscylowała wokół pytania dlaczego ekonomiści akademiccy nie przewidzieli kryzysu? Media, publicystyka popularno-naukowa, a czasami nawet niektóre publikacje akademickie, często podważają kompetencje ekonomistów w prognozowaniu. Szczególnie dotyczy to ekonomistów rynkowych, którzy traktowani są czasami jako narzędzie marketingowe. Prelegenci panelu III zastanawiali się jak w takich warunkach obronić sens prognozowania oraz czy kryzys rzucił nowe światło na wartość i znaczenie prognoz makroekonomicznych. Podjęli również temat ładu pokryzysowego w polskiej gospodarce.

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU AKE I WYKŁAD ZAMYKAJĄCY PROF. CEZAREGO WÓJCIKA

Po owocnych dyskusjach we wszystkich z trzech panelów, uczestnicy Kongresu Makroekonomicznego poznali zwycięzców Akademickiego Konsensusu Ekonomicznego – innowacyjnego konkursu organizowanego przez SKN FM, polegającego na prognozowaniu sytuacji gospodarki polskiej. Nagrodę główną pierwszej edycji konkursu z rąk Jego Magnificencji Rektora SGH, prof. Tomasza Szapiro odebrał Marcin Luziński.

Cały dzień konstruktywnych dyskusji zakończył wykład prof. Cezarego Wójcika (INE PAN, SGH, Center for Leadership) na temat prawdziwych korzyści i kosztów przyjęcia euro w Polsce. Profesor Wójcik swoje wystąpienie zaczął od postawienia tezy, że Polska nie znajdzie się wśród krajów Eurolandu co najmniej w ciągu dziesięciu lat, a to z powodu zmian Konstytucji RP, które musiałyby być wprowadzone aby przyjąć euro. Zmiany te przy obecnej konfiguracji parlamentu są niemożliwe a najbliższe wybory nie zapowiadają powstania szerokiej koalicji rządowej. Następnie wskazał liczne pozytywne oraz negatywne strony przyjęcia europejskiej waluty w Polsce, nie wysuwając jednoznacznej opinii na temat tego czy przyjęcie euro przez nasz kraj byłoby korzystne. Prof. Wójcik podkreślił, że wiele zależy od kompetencji oraz rozsądnego myślenia osób, które będą kierowały naszym państwem.

PATRONI MERYTORYCZNI I MEDIALNI

PATRONAMI MERYTORYCZNYMI I KONGRESU MAKROEKONOMICZNEGO ZOSTALI

PATRONAT MEDIALNY NAD KONGRESEM OBJĘLI