III KONGRES MAKROEKONOMICZNY

W dniach 25-26 listopada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się III Kongres Makroekonomiczny. Tegoroczna edycja wydarzenia została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii (SKN FM) oraz Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych (ISES) we współpracy z firmą doradztwa strategicznego McKinsey & Company. Projekt został objęty wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego oraz JM Rektora SGH prof. Tomasza Szapiro.

Dwudniowe wydarzenie przybrało formę konferencji, która odbyła się 25 listopada, oraz warsztatów, debaty oksfordzkiej i seminarium grupy roboczej Young Scholars Initiative, w których uczestnicy mogli wziąć udział 26 listopada. Tematem przewodnim trzeciej edycji Kongresu Makroekonomicznego była strefa euro i to tej problematyce w całości zostały poświęcone trzy panele dyskusyjne oraz keynote speech, które odbyły się pierwszego dnia. W wydarzeniu udział wzięło ponad 300 osób, a wśród uczestników znaleźli się nie tylko studenci i pracownicy naukowi SGH, ale także przedstawiciele innych ośrodków badawczych i biznesowych. III Kongres Makroekonomiczny został otwarty przez Mateusza Nowaka (Seriatim, ISES) oraz opiekuna naukowego SKN Finansów i Makroekonomii – prof. Cezarego Wójcika (SGH).

PANEL I

CO JEST PRAWDZIWĄ PRZYCZYNĄ KRYZYSU W STREFIE EURO?

Uczestnicy panelu:

 • prof. Cezary Wójcik (SGH) – moderator,
 • prof. Michał Brzoza-Brzezina (NBP, SGH),
 • Łukasz Janikowski (NBP, SGH),
 • Stefan Kawalec (Capital Strategy),
 • prof. Małgorzata Zaleska (NBP, SGH).

Pierwszy panel dyskusyjny zatytułowany „Co jest prawdziwą przyczyną kryzysu w strefie euro?” rozpoczął się od wprowadzenia do tematu poprzez wskazanie trzech potencjalnych przyczyn kryzysu w strefie euro, tj. wspólnej waluty, kryzysu finansowego oraz struktury instytucjonalnej strefy euro, dokonanym przez moderatora panelu – prof. Cezarego Wójcika. Paneliści przedstawiali odmienne poglądy na tę kwestię. Wśród przyczyn wymieniono m. in. brak optymalnego obszaru walutowego, niespełnienie podstawowych założeń, które legły u podstaw strefy euro, brak koordynacji polityki fiskalnej i polityki makroostrożnościowej. Po wystąpieniach panelistów nadszedł czas na interesujące pytania od zgromadzonej publiczności. 

KEYNOTE SPEECH

CZY I W JAKIM STOPNIU QE EBC SPRZYJA POWROTOWI STREFY EURO NA ŚCIEŻKĘ STABILNEGO WZROSTU?

Następnie uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać wykładu wiodącego prof. Andrzeja Sławińskiego (NBP, SGH) na temat: „Czy i w jakim stopniu QE EBC sprzyja powrotowi strefy euro na ścieżkę stabilnego wzrostu?”. Prof. Sławiński swoje wystąpienie rozpoczął od nakreślenia sytuacji w jakiej strefa euro znajdowała się w latach 2010-2012, gdy na rynki obligacji skarbowych powracały cykliczne fale destabilizującej spekulacji, które spowodowały silny wzrost długoterminowych stóp procentowych i kosztów obsługi długu publicznego. Kryzysy fiskalne przyczyniły się do powrotu recesji i wzrostu stosunku zadłużenia publicznego do PKB. Profesor podkreślił, że QE nie jest drukowaniem pieniędzy przez Europejski Bank Centralny, natomiast jego celem jest przywrócenie akcji kredytowej i podaży pieniądza na rynkach. W 2015 roku mogliśmy zaobserwować poruszenie akcji kredytowej w strefie euro, co było spowodowane faktem, iż QE wzmogło ożywienie gospodarcze. 

PANEL II

WZROST CZY STAGNACJA – CO CZEKA STREFĘ EURO?

Uczestnicy panelu:

 • dr Marek Rozkrut (EY) – moderator,
 • prof. Stanisław Gomułka (PAN, BCC),
 • Mariusz Kapuściński (NBP, SKN FM),
 • prof. Michał Rubaszek (NBP, SGH).

Wykład prof. Sławińskiego, wprowadzający słuchaczy w zagadnienia polityki EBC, stał się doskonałą podstawą do dyskusji, która wywiązała się podczas drugiego panelu zatytułowanego „Wzrost czy stagnacja – co czeka strefę euro?”. Zastanawiano się czy obecnie w strefie euro możemy zaobserwować sekularną stagnację czy tylko przejściowe obniżenie stóp wzrostu gospodarczego. Prelegenci zwrócili uwagę na to jak na sytuację w przyszłości mogą wpływać czynniki demograficzne, inwestycje w kapitał ludzki oraz zmiany technologiczne.

PANEL III

CZY POLSKIM FIRMOM POTRZEBNE JEST EURO?

Uczestnicy panelu:

 • Tomasz Marciniak (McKinsey & Company) – moderator,
 • dr Ernest Pytlarczyk (mBank),
 • dr Andrzej Rzońca (Rada Polityki Pieniężnej, SGH),
 • Ireneusz Sitarski (PESA Bydgoszcz),
 • Sebastian Wieczorek (PKO BP, SKN FM).

Ostatni panel, który odbył się pierwszego dnia Kongresu Makroekonomicznego nosił tytuł „Czy polskim firmom potrzebne jest euro?”. Dyskusja była moderowana przez Tomasza Marciniaka (McKinsey&Company). W czasie debaty uformowały się dwa stronnictwa – zwolenników przyjęcia wspólnej waluty, w skład którego wchodzili dr Andrzej Rzońca (RPP, SGH), a także Ireneusz Sitarski (PESA) – i przeciwników takiego rozwiązania, do których należeli dr Ernest Pytlarczyk (mBank) oraz Sebastian Wieczorek (PKO BP, SKN FM). Po niezwykle ciekawej i żywej debacie paneliści zgodzili się w jednej kwestii – ze względu na aktualne uwarunkowania polityczne i prawne nie należy spodziewać się wprowadzenia euro w Polsce w najbliższej przyszłości.

DZIEŃ II

WARSZTAT “5 ZADAŃ DLA POLSKI” Z MCKINSEY&COMPANY

Podczas drugiego dnia Kongresu uczestnicy mieli okazję w praktyczny sposób zastanowić się nad kierunkiem rozwoju naszego państwa podczas warsztatu przeprowadzonego przez firmę doradztwa strategicznego McKinsey&Company. Warsztat, w formie case study, został oparty na tematyce raportu „5 zadań dla Polski”. Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły, których zadaniem było znalezienie rozwiązań najważniejszych zadań, przed którymi stoi polska gospodarka. Mowa tutaj o zamknięciu luki produktywności, przygotowaniu dodatkowych projektów inwestycyjnych, zwiększeniu innowacyjności gospodarki, odwróceniu negatywnego trendu demograficznego oraz wsparciu dla biznesu i poprawie poziomu usług publicznych.

DEBATA OKSFORDZKA – „POROZUMIENIE TTIP ZAGROŻENIEM DLA POLSKI”

Kolejnym punktem drugiego dnia wydarzenia była pokazowa debata oksfordzka na temat „Porozumienie TTIP zagrożeniem dla Polski”. Do udziału w niej drużyna organizatorów zaprosiła reprezentację Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością. Zwycięzcami zostali goście, którzy bronili zawartej w temacie tezy. Należy jednak wspomnieć, że obie drużyny zostały wysoko ocenione przez jury, a o werdykcie zdecydował głos publiczności.

YOUNG SCHOLARS INITIATIVE

Wydarzenie zamknęło spotkanie grupy roboczej Young Scholars Initiative, która razem z uczestnikami zastanawiała się nad problematyką inflacji i wpływem polityki pieniężnej na poziom cen w gospodarce. Podczas spotkania zostały omówione teoria ilościowa, teoria post-keynesowska oraz teoria kosztowa inflacji.

PARTNERZY STRATEGICZNI

Partnerem strategicznym III Kongresu Makroekonomicznego była firma doradztwa strategicznego McKinsey&Company, natomiast partnerami Kongresu byli HFT Brokers Dom Maklerski S.A., Katedra Ekonomii Ilościowej, Katedra Finansów Międzynarodowych oraz Korporacja Handlu Zagranicznego.

PATRONI MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI